Oferta

Oferuję usługi logopedyczne w zakresie:

 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • dyslalii - różnych postaci wad wymowy m. in:
  • rotacyzmu - nieprawidłowej wymowy głoski "r",
  • sygmatyzmu - seplenienia - nieprawidłowej wymowy głosek jednego, dwu lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż) - syczącego, szumiącego, ciszącego,
  • kappacyzmu - nieprawidłowej wymowy głoski "k",
  • gammacyzmu - nieprawidłowej wymowy głoski "g",
 • nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną (sylabową wg profesor Jagody Cieszyńskiej - UP w Krakowie),
 • stymulacji ogólnorozwojowej poprzez:
  • ćwiczenia sprawności motorycznej (motoryki dużej, sprawności manualnej, praksji oralnej, pionizacji języka, mięśni okrężnych warg, języka, podniebienia miękkiego),
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej (spostrzegania wzrokowego oraz analizy i syntezy wzrokowej),
  • ćwiczenia percepcji słuchowej (percepcji dźwięków niewerbalnych, dźwięków mowy),
  • ćwiczenia operacji myślowych (klasyfikowanie, szeregowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie indukcyjne, myślenie symboliczne),
  • ćwiczenia operacji myślowych (klasyfikowanie, szeregowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie indukcyjne, myślenie symboliczne),
  • ćwiczenia pamięci (pamięci symultanicznej, sekwencyjnej, pojemności pamięci, naśladownictwa.

Dotyczą one:

 • diagnozy logopedycznej,
 • terapii logopedycznej,
 • konsultacji i poradnictwa,
 • sporządzanie opinii, zaświadczeń, sporządzenia indywidualnych planów terapii

Cele terapii logopedycznej:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
 • nabywania i usprawnianie techniki czytania